Kontinens: Ország: Város:   Főoldal>>
 
Oroszország

Oroszország Észak-Ázsia országa, mely a kontinens és egyben a Föld legnagyobb országa, területe: 17.075.200 km², amibe beletartozik egy exklávé is, az európai részen található Kalinyingrádi terület. Lakosainak száma 142 millió f?, mellyel egyike a világ legnépesebb országainak. Ugyanakkor népessége folyamatosan csökken, egyes számítások alapján 2050-re már 100 millió alá fog csökkenni. Ennek hátterében több dolog is áll; gyógyszerhiány, öreged? társadalom, magas az öngyilkosságok aránya, rossz életkörülmények, sok az elvándorló. Rengetegen vándorolnak ki az országból ugyanakkor a beáramlás is folyamatos a környez? országok népeib?l. A bels? mozgás is jelent?s; a falvak folyamatosan néptelenednek el, mivel munkát csak a városok tudnak biztosítani. A társadalmat n?többlet, és hatalmas életkörülménybeli szakadék jellemzi. El?bbire a folyamatos háborúk nyújtanak magyarázatot. A népességnek csupán csak 1%-a tartozik a gazdagnak mondható réteghez, 60%-a pedig a létminimum környékén teng?dik. A népesség 81%-a orosz, a fennmaradó 19%-on tatárok, ukránok, csuvasok, dagesztániak, fehéroroszok, valamint számtalan kisebb népek osztoznak. Nyelvi összetétele a népcsoportok arányában alakul. Négy nagy nyelvcsalád képviselteti magát; Szláv (orosz, ukrán, belorusz), Altaji (tuvai, haksz, baskír, csuvas...stb.), Urali (marik, udmurt, észt, karél...stb.) és Kaukázusi (dagesztániak, lakucok, csecsenek...stb.)

Oroszország f?városa Moszkva, mely egyike Európa és a Föld legnagyobb városainak, lakosainak száma közel 12 millió az agglomerációval együtt. Számos jelent?sebb várost is találunk az országban (Szentpétervár, Novoszibirszk, Nyizsnyij Novgorod, Szamara, Kazán, Rosztov, Ufa, Jekatyerinburg, Omszk...stb.), ezek java részt az Uraltól nyugatra találhatóak.
Államformája Elnöki Szövetségi Köztársaság, mely Oroszországon kívül 21 államot tömörít magában.
Hivatalos pénznemként a rubelt használják, melynek árfolyamát a dollárhoz igazították.
Vallási tekintetben igen sokszín?, az ortodoxok száma legnagyobb (55%), de jelent?s még a muzulmánok (12%), a katolikusok (4%), a protestánsok (2%) és a zsidók (1%) jelenléte.

Novgorod

Novgorod (Foto: flydime, flickr)

Oroszország történelem

Ezen a területen id?számítást követ? pár száz évben normann eredet? népek éltek, melyek f?ként kereskedelemb?l éltek (varégok). ?k biztosították a kapcsolatot az európai és ázsiai áruk forgalmában. 862-ben alapított Ruszik - a számos törzsek vezet?jének egyike – egy városállamot (Rusz) Novgorodban. Keleti irányból folyamatos volt a szlávok bevándorlása, ami folytán a varégok teljesen beleolvadtak a társadalmukba. Az id? folyamán egy másik város is (Kijev) kiemelkedett, ide tették át az irányítási központot, majd létrehozták a szlávok els? államát, a Kijevi Ruszt. Az 1100-1200-as években belviszályok gyengítették meg a birodalmat, mely fejedelemségekre hullott szét. Ezeket a fejedelemségeket szinte egyt?l-egyig feldúlta és megsemmisítette a tatár hódítás, csupán csak egy kerülte el a pusztulást. A Moszkvai Nagyfejedelemség mocsaras, nehezen megközelíthet? területen feküdt. Az ekkor még csak egy Dunántúlnyi terület? “ország” gyors fejl?désen ment keresztül, valamint hódításokba kezdett. Rövidesen olyannyira meger?södött, hogy harcba szállt a tatárokkal, és újra egyesíteni tudta a Rusz területeket. Rettegett Iván uralkodása alatt gyors ütemben  n?tt a birodalom, 1550-re meghódította Kijevi fejedelemséget, a Volga-mentét, majd 1580-ban már az Ural el?teréig jutott. A 16. századra a birodalom területe elérte a 430.000 km². A 16. század vége felé megindult a terjeszkedés az Uralon túlra. Szibéria területén csupán csak kis lélekszámú csoportok éltek, akik nem tanúsítottak jelent?sebb ellenállást az igen er?s orosz csapatokkal szemben. Eljutottak egészen a Csendes-óceán partjáig, ahol a Bering-szoroson keresztül eljutottak Alaszkába és a mai Kalifornia területéig is. Meghódítottak számos szigetet is, többek közt a Csendes-óceán közepén fekv? Hawaii-t. Terjeszkedésükben csupán csak a japánok képeztek akadályt. Hatalmas szárazföldi területek fölött gyakorolt hatalmat Nagy Péter cár, aki a tengerek urává is kívánt válni. Az országnak egész évben hajózható kiköt?je nem volt, és a tengeri kereskedelem f?bb útvonalainak is csak a perifériáján feküdt. Ezért fontossá vált a Balti-tenger partján egy kiköt?város kialakítása. Nyugat-északnyugat felé indultak hódítások, melyek meghozták eredményüket. Létrehozták Szentpétervár városát, mely manapság is igen fontos város Oroszország számára. Az 1700-as évekt?l megindult a nyugati irányba való terjeszkedés. Elfoglalták Lengyelország egy részét és  Ukrajnát. Nagy Katalin cárn? idején megindult a terjeszkedés a Balkán és a Fekete-tenger felé. Az 1800-as években Közép-Ázsiában is terjeszkedik Kína rovására. A folyamatos terjeszkedés és háborúk hatalmas összegeket és élelmiszert emésztett fel. Ezeket mind a népt?l vonták el, akik így nyomorba süllyedtek, és sorozatos éhezésben volt részük. Igen kés?n, 1860-ban történt meg a jobbágyfelszabadítás. A 19. századra a fejl?dés megtorpant, folyamatossá vált a vezetéssel szembeni elégedetlenség.

Az I. Világháborúba még cári Oroszországként lépett be az ország, a végét pedig már a bolsevikvezetés jellemezte. 1918-ban Tanácsköztársasággá kiáltották ki Oroszországot, majd más országokkal (az Ukrán-, a Belorusz- és a Kaukázusontúli Szovjet Szocialista Köztársaság) egyetemben megalakította a Szovjetuniot (kés?bb ez több társországgal is b?vült). 1920-tól lépett életbe a NEP (Új Gazdaság Politika, fellendítés), majd 1921-ben a Goelro (a Szovjetunio villamosításának terve), melyek dinamizálták a fejl?dést. Az ipari szektor folyamatosan b?vült és er?södött, hatalmas üzemeket hoztak létre, melyek nyersanyagigénye is igen nagy volt. A két Világháború közötti id?szakban reformálták meg a mez?gazdaságot is. Létrejöttek a Kolhozok és a Szovhozok, melyek nem váltották be a hozzájuk f?zött reményeket. Továbbra is nagymérték? volt az éhezés, f?ként Ukrajnában és Kazahsztánban. 1940-re a termelés a 2/3-ával n?tt a ’20-as évekhez képest. A II. Világháború kezdetén az oroszok békeszerz?dést kötöttek a németekkel, melyet kés?bb Hitler felrúgott.  Hatalmas emberi veszteségeket szenvedett (27-40 millió) a Szovjetunio, mégis a gy?ztes oldalon szállt ki a háborúból. A II. világégést követ?en er?ltetett iparosításba és fegyverkezési versenybe kezd az USA-val, megkezd?dik a Hidegháborús id?szak. Új korszer? ipart hozz létre az európai területein, míg a régi kohóit az Uralon túli részeken nem fejleszti, hagyja elavulni. Igyekszik a városokat újjáépíteni, mivel hatalmas pusztítást hagytak hátra a bombázások. Egyes népeknek autonómiát biztosít, hogy azok elégedetlenségeit lecsitítsa. Igen kés?n látta csak be, hogy nem bírja a versenyt az USA-val szemben. 1991-ben kilép a Szovjetunióból, majd az lassacskán szét is bomlik. 1993-ban Szövetségi Állammá alakul. A volt szovjet tábor országaival a kapcsolatot a FÁK révén kívánja tartani.

Oroszország földrajz

Szárazföldön Norvégiával, Finnországgal, Észtországgal, Lettországgal, Fehéroroszországgal, Uktrajnával, Grúziával, Azerbajdzsánnal, Kazahsztánnal, Kínával, Mongóliával és Észak-Koreával határos (Kalinyingráddal még továbbá Lengyelországgal és Litvániával is határos). Északon a Jeges-tenger melléktengerei jelentik a természetes határt, míg nyugaton a Csendes-óceán és annak melléktengerei. Továbbá a Fekete-, Azovi- és Kaszpi-tenger mossa Oroszország egyes partjait. Ennek a hatalmas országnak igen sokszín? a felszíne, területének 70%-át alföldek borítják. A legjelent?sebb alföldjei: Kelet-Európai-síkvidék (3 millió km²), Nyugat-Szibériai-alföld (3 millió km²) és az Észak-Szibériai-alföld. Hatalmas sík területeinek ellenére mez?gazdasága igen csekély kapacitású, mivel ezeknek a területeknek a talajai igen rossz, gyenge min?ség?ek. Élelmiszerhiányban szenved az ország, így importra szorul. Itt található a Föld egyik legmélyebb pontja is a Kaszpi-mélyföld (-28 m), melynek partjánál találjuk a Föld legnagyobb tavát is a Kaszpi-(tó)tengert. Igen gazdag az ország ásványkincsekben, élen jár a k?olaj, és világ els? a földgáz kitermelésben. Ugyanakkor még számos színesfém, nemesfém, k?szén, drágak?…stb. bányával büszkélkedhet. Ezek leginkább az ?smasszívumok, a hegységek és azok el?terében fordulnak el?. Éghajlata igen sokszín? a hatalmas területe révén, megtalálható itt a száraz kontinentálistól a tajgánát a hegyvidékiig szinte minden típusú éghajlat. Itt található a Föld hidegpólusa, gyakoriak Szibéria területén a -40 - -50 fokok, de mértek már -80 foknál hidegebbet is. Egyes folyói (Léna, Jenyiszej, Volga…stb.) igen b?viz?ek, és nagy esés?ek, ezekre építették a hatalmas vízer?m?veiket.

Volga

Volga (Foto: specialplan)

Oroszország látnivalók

Azok számára, akik Oroszországba látogatnak ez els?dleges célpont Moszkva. Itt ugyanis megtalálhatjuk az orosz kultúra, az egykori nagyságról tanúskodó,  és jelenleg az ország irányítását végz? leny?göz? épületeket. A Kreml-t (Kreml = fellegvár) Moszkva központjában találjuk, mely egy igen látványos épületegyüttes. A Kreml a vele szomszédos Vörös-térrel egyetemben mára már az UNESCO világörökség része. Ezen a téren vonultatták, illetve még manapság is vonultatják fel a hatalmas és még ma is igen üt?képes orosz hader? egy részét.

Ha turistaként látogatunk el Moszkvába, akkor a f?bb látnivalókat mind megtalálhatjuk a központ (Kreml, Vörös-tér) köré rendez?dve. Közvetlenül a tér mellett találunk egy fantasztikus épületet a Vaszilij Blazsennij (Boldog Vazul) székesegyházat, ami Moszkva egyik jelképe. Ezen kívül még számos székesegyházat és templomot találunk a tér közelében. A Romanov-dinasztia számos palotával és épülettel gazdagította a Kreml-t (Granovitaja-palota, Tyerem-palota…stb.). A Kreml falain belül találjuk a világhír? Gyémántgy?jteményt is. Igen látványos épület még a Moszkvai Állami Egyetem épülete, mely az ország legrégebbi egyeteme is egyben. Számos híres színházzal, operaházzal, balett-intézménnyel is találkozhatunk a városban (Bolsoj Színház, Maly Színház…stb.). Moszkva belvárosa jelenleg megújulóban van, leny?göz? látványtervek készültek, melyek megvalósítása jelenleg is folyamatban van. A régi épületek helyét átveszik a felh?karcolók, irodaházak és modern kutatóintézetek. Moszkvát a Föld egyik legdrágább városaként tartják számon. A másik igen kedvelt célpont Oroszországban Szentpétervár, ami az ország második legnagyobb városa. Sokan azt is mondják, hogy ez a város Európa legszebb városa. Gyönyör? épületekkel találkozhatunk itt, igazán európai jelleg? a város. Itt is láthatunk számos kulturális funkciójú épületet (Marininszkij Ballett, Maly-Operaszínház, Puskin Színház…stb.). Aki az Uralon túlra kíván látogatni turistaként, az bizonyára szerencsét próbálni megy. Sok folyónál lehetséges az aranymosás, illetve drágakövek bányászata az ?smasszívumi területeken. Egyedi élményt nyújt a Transzszibériai vasút, mely a Föld leghosszabb vasútvonala (9288 km) és Szentpétervár és Vlagyivosztok között közlekedik. Az út kb. egy hetet vesz igénybe a végállomások között. 1981 tavaszán kezdték el építeni, az építkezés két irányból történt, és 10 év alatt készült el.

Moszkva

Moszkva (Foto: sobergeorge, flickr)

Oroszország gasztronómia

Az orosz konyhának két meghatározó eleme van. Egyrészt a régi bizánci udvar, másrészt a franciáktól átvett étkezési szokásokra, ételekre épül. El?ételeiknél általában a tálakon a halfélék, felvágottfélék,  zöldség- és salátafélék, valamint az igen kedvelt kaviár jelenik meg, ami igen b?séges. Az oroszok szívesen fogyasztanak leveseket, ezek közül a legismertebbek a scsí (káposztaleves), a szoljanka (zöldségleves) és a borscs (céklás káposztás leves) és a buljon (er?leves). Igen kedveltek a húsételek is, de olykor el?fordul, hogy a nép napokig nem tud húshoz jutni az élelmiszerhiány miatt. Kedvelt eledel a rablóhús és a bifsztek, ugyanakkor sokféle szárnyasból készült étel is jellemzi konyhájukat. F?ként Szibériában nagyon kedvelik a zsíros ételeket, ami a nagy hideggel magyarázható. Köretként szívesen fogyasztanak nyers zöldségeket. Gyümölcsfogyasztásukra jellemz?, hogy héjastúl fogyasztját, illetve készítik el ?ket. Desszertjeik általában krémesek, tortafélék, de igen kedvelt a fagylalt, melyet még -10 fokban is fogyasztanak az oroszok az utcán. Igen ismert alkoholos italaik is vannak az oroszoknak, közülük is a legismertebbek a vodkafélék, de kiváló pezsg?ik, borpárlataik és pálinkáik vannak. Híres alkoholmentes italaik is vannak; kvasz, amely egy erjesztéssel készült üdít?féle, valamint az orosz feketekávé, mely igen er?s, de szívesen fogyasztanak még különféle teákat (csaj) is.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albánia
Elérhető városok:
Amerikai Egyesült Államok
Elérhető városok: Chicago    Detroit    Honolulu    Las Vegas    Los Angeles    Miami    New York    San Diego    San Francisco   
Andorra
Elérhető városok:
Argentína
Elérhető városok:
Ausztria
Elérhető városok: Bécs    Graz    Klagenfurt    Linz   
Belgium
Elérhető városok: Antwerpen   
Bosznia Hercegovina
Elérhető városok: Mostar   
Brazília
Elérhető városok:
Bulgária
Elérhető városok:
Csehország
Elérhető városok: Brno   
Dánia
Elérhető városok:
Dél-Afrika
Elérhető városok:
Egyesült Arab Emírségek
Elérhető városok: Dubai   
Észtország
Elérhető városok:
Franciaország
Elérhető városok: Marseille    Nizza    Párizs    Strasbourg   
Görögország
Elérhető városok:
Horvátország
Elérhető városok:
India
Elérhető városok:
Irak
Elérhető városok:
Irán
Elérhető városok:
Izrael
Elérhető városok:
Kanada
Elérhető városok:
Kenya
Elérhető városok:
Kína
Elérhető városok: Hong Kong   
Kolumbia
Elérhető városok:
Lengyelország
Elérhető városok:
Libanon
Elérhető városok:
Litvánia
Elérhető városok:
Luxemburg
Elérhető városok:
Macedónia
Elérhető városok:
Mexikó
Elérhető városok:
Monaco
Elérhető városok:
Nagy Britannia
Elérhető városok: Belfast    Bristol    Glasgow    Leeds    Liverpool    London   
Németország
Elérhető városok: Bonn    Dortmund    Drezda    Düsseldorf    Essen    Köln    Stuttgart   
Norvégia
Elérhető városok:
Olaszország
Elérhető városok: Bologna    Nápoly    Padova    Trieszt    Udine    Velence   
Oroszország
Elérhető városok:
Portugália
Elérhető városok:
Románia
Elérhető városok:
Spanyolország
Elérhető városok: Sevilla   
Szerbia
Elérhető városok:
Szlovákia
Elérhető városok:
Szlovénia
Elérhető városok: Ljubljana    Maribor   
Törökország
Elérhető városok: Isztambul   
Tunézia
Elérhető városok: Sousse    Tunisz   
Vatikán
Elérhető városok:
Venezuela
Elérhető városok:
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Világ városai